Vhodné pracovní pozice

Vytipované pozice z hlediska jednotlivých zdravotních postižení a jejich vnitřní diferenciace
Úvod

V r. 2006 byla vydána v rámci projektu podpořeného z Programu Společenství iniciativy Equal „Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy“ Metodická příručka pro poradce nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Na tuto příručku navazuje stručný přehled Vytypovaných pozic zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Pozice byly vytypovány týmem odborných pracovníků Centra pro zdravotně postižené kraje Praha a konzultovány s odborníky působícími v oborech zaměřených na problematiku osob se zdravotním postižením. Zdrojem byla také některá občanská sdružení zabývající se tematikou pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením i odborná a metodická literatura. V rámci Programu Equal je počítáno s tím, že tyto vytypované pozice budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Ukáže-li se potřeba ze strany osob se zdravotním postižením hledajících pracovní uplatnění, budou po ukončení projektu hledány další cesty pro pokračování tohoto úkolu. Autoři metodiky a vytypovaných pozic také uvítají podněty a připomínky k dokumentům.

Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR
Vypracoval partner projektu č. 1 – Centrum pro zdrav. postižené kraje Praha
Mgr. J. Jesenská a kol. odborných pracovníků CZP kraje Praha
Odborná spolupráce: MUDr Jiří Votava, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha

Vhodné pracovní pozice pro osoby s následujícím typem postižení: