Práce pro zdravotně postižené

Logo Práce pro ZP

 

Kontakt

Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 708 564 78

 

Mapa stránek

O nás

Aktuální projekty

Ukončené projekty

Činnost v regionech

Dokumenty a odkazy

Poradenství

Aktuality

Podpořte nás

Kde nás najdete

Kontakty na pracovníky NRZP ČR

4.1. Rekvalifikace

Rekvalifikace, získání kvalifikace na jinou pracovní profesi je nejčastěji využívanou možností a nadějí lidí, kteří již delší dobu nemohou najít pracovní uplatnění ve svém původním povolání. Principy a podmínky rekvalifikace jsou stanoveny zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v §108 - §110 (viz. citace níže) a prováděcí vyhlášce MPSV ČR č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců

§ 108
  • (1) Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.“

Rekvalifikaci zajišťuje příslušný úřad prácev místě bydliště uchazeče nebo o práci nebo zájemce o práci. Z hlediska zákona č. 435/2004 Sb. není pojem uchazeč o práci synonymem k pojmu zájemce o práci. Uchazeč nebo zájemce o práci mají z hlediska zákona o zaměstnanosti trochu jiné postavení ve smyslu zajištění podpory a pomoci ze strany úřadu práce při hledání zaměstnání. Z hlediska možnosti využití rekvalifikace je podstatné, že ji mohou využít uchazeči o zaměstnání i zájemci o zaměstnání.

V souladu s §40 zákona č. 435/2004 Sb., má uchazeč o zaměstnání nárok na finanční podporu při rekvalifikaci. Finanční podporu při rekvalifikaci vyplácí úřad práce ve výši 60% čistého měsíčního výdělku dosaženého v posledním zaměstnání. „Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost se stanoví výše podpory při rekvalifikaci z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.“ Další možné varianty výpočtu finanční podpory při rekvalifikaci jsou stanoveny v §51 odst. 2. téhož zákona.

Rekvalifikaci je nutné chápat jako další profesní vzdělávání, nikoliv jako studium ve školské síti. Absolvováním rekvalifikačního kurzu nelze získat žádný stupeň vzdělání (např.: vyučený uchazeč o práci nemůže rekvalifikací dosáhnout maturitního vzdělání atd.). Za rekvalifikaci se nepovažují nadstavbová denní studia v síti škol.

Rekvalifikaci může provádět pouze akreditované vzdělávací zařízení. Jedná se většinou o zdravotnické nebo vzdělávací zařízení, větší podniková zařízení, samostatná soukromá vzdělávací zařízení s akreditovanými vzdělávacími programy. Pokud má rekvalifikační kurz akreditaci tak jak je uvedeno v §108 zák. č. 435/2004 Sb., má osvědčení o jeho absolvování celorepublikovou platnost. Po dohodě úřadu práce se zařízením, které uskutečňuje rekvalifikace, úřad práce hradí finanční náklady spojené s rekvalifikací účastníků kurzů.

Nejdůležitější je:
  • Rekvalifikace je kvalifikace na jiný profesní obor, nebo rozšíření odbornosti v původním oboru.
  • O rekvalifikaci mohou požádat pouze zájemci o práci nebo uchazeči o práci, registrovaní v evidenci uchazečů o práci na některém úřadu práce.
  • Účastník rekvalifikace dostává od úřadu práce finanční příspěvek při rekvalifikaci a je mu státem hrazeno sociální i zdravotní pojištění.
 
promo
     

 

© 2011 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. | Blind friendly!

Mapa stránek | Sitemap

IT Profi s.r.o. správa portálu.