Práce pro zdravotně postižené

Logo Práce pro ZP

 

Kontakt

Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 708 564 78

 

Mapa stránek

O nás

Aktuální projekty

Ukončené projekty

Činnost v regionech

Dokumenty a odkazy

Poradenství

Aktuality

Podpořte nás

Kde nás najdete

Kontakty na pracovníky NRZP ČR

2.1. Kdo jsou osoby se zdravotním postižením z hlediska zákona o zaměstnanosti?

V souvislosti se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením je v zákoně č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti, v §67. odstavci 1) až 3) jasně specifikováno, kdo je považován za osobu se zdravotním postižením. Za osobu se zdravotním postižením se považuje člověk, kterému byla přiznána invalidita I.,II.,nebo III. stupně. Přiznání invalidity I.,II.,nebo III. stupně je spojeno s nárokem na pobírání invalidního důchodu.  Dále je za osobu se zdravotním postižením považována osoba zdravotně znevýhodněná. Osoby zdravotně znevýhodněné mají objektivně prokazatelné zdravotní komplikace, které nejsou natolik závažné, aby jim byl přiznán invalidní důchod. §67 vymezuje a charakterizuje 4 skupiny, které jsou považovány za osoby se zdravotním postižením. Jedná se o osoby se zdravotním postižením, kterým byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu I., II., nebo III. stupně a osoby zdravotně znevýhodněné (viz. Citace §67 odst. 2 a 3. zák. č. 435/2004 Sb.).

§67

(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou

a) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"),

b) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni 32a),

c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné").

(3) Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce 2 písm. c) se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.“

Zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  § 8, je stanovena kompetence správních orgánů správy sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu žadatelů o statut osoby zdravotně znevýhodněné a žadatelů o invalidní důchod.  Zdravotní stav pro účely zákona o důchodovém pojištění č. 306/2009 Sb. zákona o důchodovém pojištění a zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, posuzuje lékařská posudková komise České správy sociálního zabezpečení. Příslušná pracoviště České správy sociálního zabezpečení vydávají v tomto smyslu úřední rozhodnutí. Bez rozhodnutí příslušného sociálního orgánu (ČSSZ, OSSZ, PSSZ, MSSZ), nelze považovat člověka s objektivně prokazatelnými zdravotními komplikacemi, za osobu se zdravotním postižením ve smyslu  zákona o zaměstnanosti.

Posouzení a přiznání statutu osoby zdravotně znevýhodněné s sebou nenese žádný nárok na finanční či jiné kompenzace důsledků zdravotního postižení. Uznání osoby zdravotně znevýhodněné má vztah pouze k dokladování důvodů nemožnosti vykonávat práci v určitém pracovním prostředí, nestandardním pracovním provozu, nebo na nevyhovujících pracovních pozicích. Např.: Osoba zdravotně znevýhodněná dokládá úřadu práce potvrzení o zdravotním znevýhodnění, které je způsobeno alergií na prach  Z těchto důvodů nemůže tato osoba pracovat jako strážce objektu na stavbě, ve skladu s materiálem atd. Ze zdravotních důvodů není uchazeč o práci vedený v evidenci uchazečů o práci povinen přijmout pracovní nabídku, která by ohrožovala jeho zdraví.

Většina dlouhodobých nemocí a zdravotních postiženích mají vliv na pracovní výkon. Pokles pracovní schopnosti je hodnocen, posuzován v negativních procentech. Seznam nemocí a zdravotních postižení somatického i psychického původu je uveden ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., vyhláška o posuzování invalidity.

Za osobu zdravotně znevýhodněnou je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 20%.

  • I. Stupeň invalidity je přiznán žadateli o invalidní důchod, jehož pracovní potenciál poklesl z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, o více než 35% - 49%
  • II. Stupeň invalidity je přiznán žadateli o invalidní důchod, jehož pracovní potenciál poklesl z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu  více než o 50% - 69%.
  • III. Stupeň invalidity je přiznán žadateli o invalidní důchod, jehož pracovní potenciál poklesl z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o více než o 70% - 100%.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je ve smyslu zákona č. 306/2009 Sb. zákona o důchodovém pojištění, §26. považován stav:„Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.".

Procentuální vyjádření stupňů invalidity, by mělo být z medicínského hlediska vyjádřením  závažnosti zdravotního postižení.Těžké zdravotní postižení znamená zúžený výběr profesních oborů a tudíž i nabídku vhodných pracovních pozic.Možnost rekvalifikace ve smyslu přizpůsobení se na novou soicální situaci, je rovněž omezená.

Přiznání I.,II.,nebo III. stupně invalidity může být  ukazatelem náročnosti pro úpravu pracovního prostředí, pro opatření zvláštních kompenzačních pomůcek, nebo pro potřebu využívat při práci asistenci další osoby atd. Z důvodů zvýšených nákladů na potřeby zaměstnanců se zdravotním postižením, jsou zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením finančně zvýhodňováni viz kapitola č.2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.).

Stupeň invalidity není ukazatelem předpokládané kvality pracovního výkonu !!! Každý člověk má individuální schopnosti, dovednosti, vůli, vzdělání atd.

Nejdůležitější je:
  • Osobami se zdravotním postižením jsou lidé (fyzické osoby), kterým byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu I.,II., nebo III. stupně.
  • Osoby se zdravotním postižením jsou lidé (fyzické osoby), kterým nebyl přiznán žádný invalidní důchod, ale které byly uznány jako osoby zdravotně znevýhodněné.
  • Invalidní důchody a statut osoby zdravotně znevýhodněné přiznávají lékaři lékařské posudkové komise (LPK) České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 
promo
     

 

© 2011 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. | Blind friendly!

Mapa stránek | Sitemap

IT Profi s.r.o. správa portálu.