Mám zdravé ruce a nohy, ale občas nemohu vylézt z postele.

Zaměstnanci s různou formou psychického onemocnění (psychické poruchy) nepotřebují ke zlepšení nebo k samotnému výkonu práce úpravu pracovního prostředí ve smyslu odstraňování architektonických bariér, nebo zajištěním zvláštních kompenzačních pomůcek. Zaměstnavatelé, kteří chtějí zaměstnat osoby s psychickým onemocněním, nemusí žádat příslušný úřad práce o finanční prostředky na úpravu přístupnosti pracovního prostředí. Lidé s poruchami psychiky potřebují především úpravu pracovního režimu. Jejich pracovní výkon kolísá vzhledem k jejich momentálnímu zdravotnímu stavu.

Určité psychické onemocnění se projevuje především v oblasti emocionální, v obsahu sdělovaných informací, a v odlišném chování a jednání. Určitá kolísavost pracovního výkonu může být zaměstnavateli špatně vyhodnocena a některé způsoby chování mohou být chápány jako „nespolehlivé, nezodpovědné, neplnění pracovních povinnosti atd.“ Určitá nespolehlivost, nestabilnost nekonfekčnost v jednání bývá u lidí s psychickým onemocněním důvodem problémů v pracovněprávních vztazích.

Mezi psychická onemocnění patří široká škála poruch jako např.: poruchy osobnosti, poruchy nálad, schizofrenní poruchy, neurotické poruchy. Psychická onemocnění jsou charakteristická tím, že jedinec má problémy v projevech chování, komunikaci, sociálních vztazích, nikoliv s intelektem! Při zaměstnávání zaměstnanců s psychickým onemocněním, by mělo být v první řadě pamatováno na soulad mezi potřebami a možnostmi pracovníka a pracovními podmínkami, ve kterých se nachází.

Lidé s psychickými poruchami mohou vykonávat jakoukoliv profesi na kterou mají nadání, nebo se uplatňují ve vystudované profesi.  Pro různé výkyvy  zdravotního stavu bývá u této skupiny lidí problém s dokončením zamýšlených a stanovených cílů a činností a to nejvíce ve stresových situacích.

Problémy pracovního uplatnění lidí s psychickým onemocněním jsou  úplně jiné, než u lidí s viditelným zdravotním postižením. Pro zaměstnance s psychickým onemocněním je vhodný pracovní poměr na zkrácený pracovní úvazek, neboť i ve dnech zdravotních obtíží budou lépe zvládat pracovní zátěž.