Internetové stránky s informacemi pro osoby se zrakovým postižením

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)
Krakovská 21, Praha 1
tel. 221 462 462
fax 221 462 461
e-mail: sons@sons.cz, info@sons.cz
web: www.sons.cz
Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme zaměstnání, cvičíme vodící psy, provozujeme kluby – prostě učíme žít ve tmě. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které jsme vybudovali a které naši nabídku rozšiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR nejen pro pár vyvolených, ale pro všechny, kdo nás potřebují.

Tyfloservis, o. p. s.
web: http://www.tyfloservis.cz/kontakty.php
Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.
Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých po celém území České republiky prostřednictvím sítě krajských středisek.

TYFLOCENTRUM, o. p. s.

web: http://www.tyflocentrum.cz/
Tato centra se zabývají především nácvikem obsluhy náročných kompenzačních pomůcek. Služby jsou zajišťovány daným krajem docházkou do denního stacionáře.

Rámcovou náplní jsou školící střediska PC pomůcek včetně technického poradenství při výběru PC pomůcek a denní centra sociálních služeb (aktivizační a vzdělávací programy).
Součástí práce těchto společností s krajskou působností jsou služby prvního kontaktu pro těžce zrakově postižené občany včetně jejich vyhledávání, dále základní poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení i o poskytovatelích služeb takto postiženým lidem, sociálně právní a pracovně právní poradenství, technické poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně nácviku obsluhy, základní i nadstavbové kurzy práce s PC, rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, stolování, nakupování, práce v domácnostech, čtení atd.), služby osobní asistence (průvodcovské, předčitatelské a jiné asistentské služby), pomoc při odstraňování architektonických bariér, a také další služby (např. jednorázové pomoci s vyřizováním korespondence, vyplňování formulářů, digitalizace textů), podpora volnočasových aktivit zrakově postižených občanů (kulturních a sportovních aktivit) a další.

V rámci podpory pracovního uplatnění se ve specializovaných odděleních pracovní podpory vyškolení pracovníci věnují klientům, kteří hledají práci. Lze využít více forem pomoci. Tyflocentrum působí jako zprostředkovací pracovní agentura, dále nabízí služby podporovaného zaměstnání a v neposlední řadě je možné se v rámci různých projektů přihlásit na specializované rekvalifikační kurzy.

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Na Strži 1683/40, Praha 4, 140 00
tel. 603 511 167, 241 409 531
web: www.okamzik.cz

 • jako první v ČR začalo poskytovat osobní asistenci pro nevidomé zajišťovanou profesionálně vedenými dobrovolníky
 • poskytuje průvodcovskou službu pro nevidomé zajišťovanou rovněž dobrovolníky (Od roku 2007 dochází v souvislosti se zákonem o sociálních službách k přejmenování této služby na doprovázení nevidomých v rámci sociálně aktivizačních služeb pro těžce zrakově postižené.)
 • podporuje rozvoj dobrovolnictví v ČR
 • vydává knihy a jiné publikace spojené autorsky nebo tématicky se zdravotním postižením
 • nabízí netradiční „poradenství pro otázky samostatného života nevidomých“ a různé pohledy na tuto tématiku
 • pořádá kulturní akce a programy z tvorby nevidomých a jinak zdravotně postižených
 • zajímá se o lidi, nápady a dobré věci pomáhající zdravotně postiženým
 • pořádá jednodenní semináře pro veřejnost „Nebojte se nevidomých“
 • pořádá akce pro školy, přednášky a besedy o světě bez zraku
 • vysílá své dobrovolníky do spolupracujících organizací jako je VIA, LORM, Nadační fond Českého rozhlasu, Klub přátel červenobílé hole

Světluška
web: http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé DĚDINA
Šmolíkova 866, Praha 6
tel. 235 301 194, 235 325 353
fax: 235 325 876
e-mail: dedina@dedina.cz
web: www.dedina.cz
V tomto středisku také probíhají rekvalifikační kurzy. Jsou realizovány formou individuálních rekvalifikačních programů, při jejich přípravě jsou v maximální míře zohledněny schopnosti klienta i požadavky budoucího zaměstnavatele. Účastníky těchto kurzů jsou zrakově postižení občané, kteří jsou zaregistrováni u úřadu práce jako nezaměstnaní. Úřad práce na základě dohody tuto rekvalifikaci uhradí. Rekvalifikaci může hradit i zaměstnavatel zrakově postiženého nebo případný sponzor.

Kafira, o.s.
Horní náměstí 47, Opava
tel./fax 553 653 623
info@kafira.cz
www.kafira.cz
Uživateli služeb KAFIRA o.s. jsou lidé od 15 let, které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti, a hledají podporu v oblasti vedení samostatného a nezávislého života ve společnosti, při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů, vč. uplatňování práva na práci.

Střediska podpory zrakově postižených studentů VŠ
 • Augustin
  Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami
  web: http://www.uhk.cz/augustin
  Cílem střediska je podpora uchazečů a studentů s postižením v rámci terciárního vzdělávání na Univerzitě Hradec Králové.
 • Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy – Informace pro studenty se speciálními potřebami
  web: www.cuni.cz/UK-60.html
 • Laboratoř Carolina
  Centrum podpory studia zrakově postižených na Universitě Karlově
  web: http://carolina.mff.cuni.cz
 • Centrum pomoci handicapovaným na Univerzitě Palackého v Olomouci
  web: www.ksp.upol.cz/cz/centrum-pomoci-handicapovanym
 • ELSA – středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT
  ČVUT v Praze
  web: www.elsa.cvut.cz
 • Středisko Teiresiás
  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
  web: http://teiresias.muni.cz
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Komplexní podpora vysokoškolských studentů s handicapem
  web: www.ped.muni.cz/wsedu/mu/index.htm
 • Nevidomí mezi námi.cz
  Stránka na webu Nevidomí mezi námi.cz popisuje služby jednotlivých středisek podpory vysokoškolských studentů a uvádí příslušné kontaktní údaje. www.nevidomimezinami.cz