1. Zákaz diskriminace – nejdůležitější nástroj, je přímá či nepřímá, ve vztahu k osobám se zdravotním postiženým velmi rozšířená, ale často za diskriminaci nepovažovaná, statisticky jednoznačně prokazatelná.

2. Sleva na dani z příjmu – § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daň se snižuje o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

3. Přímá finanční pomoc úřadu práce (zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zaměstnanosti“) má tyto formy:

a) Úhrada nákladů pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Z hlediska zaměstnavatele je významné především to, že pracovní rehabilitace může probíhat i na pracovišti zaměstnavatele, a že její součástí může být i příprava k práci.

Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24 kalendářních měsíců. Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24 kalendářních měsíců.

O přípravě k práci uzavírá Úřad práce s osobou se zdravotním postižením písemnou dohodu, která obsahuje

– identifikační údaje účastníků dohody,

– obsah přípravy k práci,

– dobu a místo konání přípravy k práci,

– způsob jejího zabezpečení a způsob ověření získaných znalostí a dovedností,

– ujednání o vypovězení dohody.

Dokladem o absolvování přípravy k práci je osvědčení vydané právnickou nebo fyzickou osobou, u níž byla příprava k práci prováděna.

Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu účasti na přípravě k práci na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Práva zaměstnavatele, který provádí přípravu k práci na svém pracovišti, upravuje § 73 zákona o zaměstnanosti.

b) Úhrada nákladů na společensky účelné pracovní místo;

c) Úhrada nákladů na veřejně prospěšnou práci;

d) Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením;

e) Příspěvky na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením.

4. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro zaměstnavatele s více než 50% osob se zdravotním postižením činí nejvýše 8 800 Kč do konce roku 2016. Od 1. 1. 2017 se tento příspěvek zvyšuje na 9 500 Kč a k němu náleží případné zvýšení spojené s vyššími náklady chráněného pracovního místa ve výši 2 700 Kč.

5. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci

Pokud je zaměstnavatel plátce daně z příjmů a daňová povinnost je vyšší než 60 000 Kč a zaměstná 1 pracovníka s těžším zdravotním postižením, pak tuto částku ušetří. Jestliže má povinnost zaměstnat 1 pracovníka, úspora se zvýší o částku odvodu, kterou by byl povinen odvést do státního rozpočtu, což odpovídá částce 64 578 Kč. Úspora se tedy zvýší na 124 578 Kč. Pokud by měl zaměstnavatel zaměstnat 2 pracovníky se zdravotním postižením, zvýšil by se jeho přínos na 189 156 Kč a v případě povinnosti zaměstnat 3 zdravotně postižené zaměstnance dokonce na 253 734 Kč, neboť zaměstnanec s těžším zdravotním postižením jako 3 zaměstnanci se zdravotním postižením.