Příslušný úřad práce může rozhodnout o vyřazení z evidence uchazečů o práci u účastníka rekvalifikačního kurzu, který neplní písemně dojednané povinnosti v rámci rekvalifikace. Okolnosti, které mohou vést k vyřazení z rekvalifikace jsou uvedeny v §30 odst.2. zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti. Pokud je účastník rekvalifikačního kurzu z kurzu vyloučen dle uvedených platných právních předpisů, musí úřadu práce sám uhradit finanční náklady vynaložené na jeho započatou a nedokončenou rekvalifikaci. Existují však důvody, které mohou zapříčinit neschopnost nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, nebo rekvalifikaci dokončit. Tyto důvody jsou uvedeny v §5 písmeno c) zákona č. 435/2004 Sb. viz citace níže:

  • 1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  • 2. nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let,
  • 3. nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  • 4. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  • 5. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela,
  • 6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
  • 7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže
Nejdůležitější je:
  • Nedokončené rekvalifikační kurzy musí účastník rekvalifikace uhradit ze svých finančních zdrojů.
  • Zákonem jsou stanovené výjimky, kdy účastník rekvalifikačního kurzu nemusí finančně hradit nedokončenou rekvalifikaci.