Specifikace a podmínky zřízení společensky účelného místa jsou uvedeny v §113 zákona o zaměstnanosti a §25 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

Společensky účelná pracovní místa lze vytvářet po dohodě mezi zaměstnavateli a úřady práce. Zaměstnavatelé mohou vytvořit pracovní pozice, které potřebují. Podstatou vytvoření těchto pracovních pozic je to, že jsou obsazovány lidmi z evidence uchazečů o práci příslušného úřadu práce. Jako společensky účelné pracovní místo lze zřídit i místo pro uchazeče registrovaného v evidenci uchazečů o práci, který se stane osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Úřad práce finančně podporuje jednak zřízení společensky účelného pracovního místa a přispívá i na vynaložené mzdové náklady na zaměstnance na vyhrazeném společensky účelném pracovním místě.

Finanční příspěvek je vyplácen zaměstnavateli zpětně na základě předložených vynaložených mzdových nákladů zaměstnance, včetně odvodů na zdravotní veřejné pojištění,  pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to nejdéle po dobu 12 kalendářních měsíců.

Výše příspěvku na vytvoření jednoho společensky účelného pracovního místa je různá. Kritériem je dosažená míra nezaměstnanosti v konkrétním okrese ve srovnání s průměrnou nezaměstnaností v celé České republice. Výše příspěvku, který lze přiznat na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa je stanovena v §113 zákona o zaměstnanosti.

nejdůležitější je:

· Příspěvek na společensky účelné pracovní místo se liší na základě míry nezaměstnanosti v daném okrese.

 

· Na skutečně vynaložené mzdové náklady zaměstnance lze poskytovat finanční příspěvek na vyhrazené společensky účelné pracovní místo po dobu 12 kalendářních měsíců.