Analýzy

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky je příjemcem dotace projektu „Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce v Praze v rámci Cíle 3“ programu Iniciativy Společenství EQUAL. K řešení projektu je vytvořen tým partnerů, kteří participují na úkolech jednotlivých etap schváleného projektu. V této publikaci jsou zařazeny výstupy analytické části projektu tak, jak byly jednotlivými partnery vypracovány.

V první části je uvedena rozsáhlá analýza podmínek zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v komunitárním právu EU a přehled legislativní úpravy téhož procesu v České republice. Součástí této analýzy je i náhled do problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo. Analýzu vypracoval tým expertů partnera č. 3, výzkumného centra integrace osob se zdravotním postižením v Olomouci.

Následující analýza monitoruje podmínky „Realizace principu rovných příležitostí pro zdravotně postižené – včetně analýzy rovných příležitostí ZP mužů a žen“. Důraz je opět kladen na monitoring platné právní úpravy, přičemž analýza obsahuje i návrhy lege merenda, které by mohly přispět k odstranění kritických míst společenské podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Součástí analýzy je i podrobný přehled statistických údajů vážících se k zaměstnanosti této skupiny osob – ve vztahu k realizaci principu rovných příležitostí. Analýzu vypracoval příjemce dotace – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

V další analýze autorů reprezentujících partnera č. 10, Svaz českých a moravských výrobních družstev, je předložena závěrečná zpráva rozsáhlého šetření, jehož respondenty se stali stávající i potenciální zaměstnavatelé občanů se zdravotním postižením v Praze. Součástí této analýzy jsou i dotazníky obsahující odpovědi obou skupin respondentů a zejména názory analytického týmu, které vycházejí z podrobné znalosti situace při zaměstnávání občanů se zdravotním postižením (zejména specializovaných zaměstnavatelů) na trhu práce v Praze.

V poslední části jsou zařazeny dvě rámcové zprávy, které vypracoval kolektiv autorů partnera č. 4, Jedličkova ústavu a škol v Praze. V nich je podán nástin situace při hledání překážek, které na trhu práce v Praze pro osoby se zdravotním postižením existují, a také možnosti obsahového a institucionálního zajištění poradenství v této oblasti. Soubor analýz předložených v této publikaci pak má za cíl nejen splnit úkoly vyplývající z analytické části výše uvedeného projektu, ale zejména přinést zájemcům soubor informací, které vystihnou povahu a příčiny problémů, které při zaměstnávání občanů se zdravotním postižením existují. A to jak v Praze, tak, alespoň v některých případech (např. legislativa), v rámci celé České republiky.