Tělesná postižení

Osoby s tělesným postižením
Vnitřní diferenciace z hlediska zaměstnávání:

Postižení horních končetin
Postižení dolních končetin
Postižení páteře
Různě omezené lokomoce
Vozíčkáři

Obecná charakteristika z hlediska zaměstnávání:

V oblasti zaměstnávání osob s tělesným postižením je důležitá spolupráce s odbornými pracovišti, jako rehabilitačními centry, ergonomickými, ergoterapeutickými a sociálně rehabilitačními pracovišti.
Důležitou roli zde také mohou hrát osobní asistenti, kteří poskytují své služby při studiu, přípravě na povolání, při zaměstnání i při zajištění podmínek pro kvalitní život v domácím prostředí.
Důležitou roli v zaměstnávání osob s tělesným postižením sehrávají výrobní družstva, chráněné dílny, chráněná pracoviště, systém podporovaného zaměstnávání, podniky zaměstnávající převážně osoby se zdravotním postižením. Různé nabídky jak pracovní, tak i poradenské, vzdělávací a doškolovací nabízejí také různá občanská sdružení a další organizace tělesně postižených.

Nejčastější zaměstnavatelé:

  • výrobní družstva
  • chráněné dílny
  • chráněná pracoviště
  • podporované zaměstnávání
  • podniky zaměstnávající převážně osoby se zdravotním postižením

Nejčastější uplatnění v oborech:

  • administrativní práce, práce s PC
  • ekonom, účetní
  • služby
Vytipované pracovní pozice:

Administrativní obory:

Administrativní pracovník
Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných ancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou: přepisování textů; vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů; evidence došlé a odeslané pošty; vyřizování korespondence, včetně balíků a jejich příprava pro expedici; zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich; spisová služba; obsluha jednoduchých kopírovacích strojů; pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací; zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění; organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení; dále plnění operativních úkolů.

IT pracovník, výpočetní technika, elektronické počítačové systémy
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí, webdesigner a další.

Pracovník v telemarketingu
Mezi telemarketingové činnosti patří například telefonní nabídka služeb a produktů, přímý prodej, sjednávání schůzek, pozvánek na akce, průzkumy trhu a veřejného mínění, měření kvality poskytovaných služeb, tvorba a ověřování marketingových databází, informační a reklamační linky, rezervace, registrace, objednávky, reklamní kampaně apod.

Účetní
Úkolem účetního je provádět komplex činností spadajících do účetnictví. Pracovními činnostmi jsou: provádění účetní evidence a vedení účetních knih, vedení peněžního deníku a účetního deníku; provádění účetních zápisů v účetních knihách, vedení evidence hmotného a nehmotného majetku; vyhotovování účetních dokladů; sestavování účetních uzávěrek; zajišťování údajů o majetkové a finanční situaci organizace; zpracovávání daňového přiznání k dani z příjmu (výpočty výnosů a nákladů, daňového základu a vlastní daně z příjmu); výpočet disponibilního zisku a jeho převod na účet k dalšímu rozdělení; vedení daňových dokladů pro správu daně z přidané hodnoty, popř. pro ostatní daně, odvody, dávky apod.

Ekonom
Ekonom je poměrně široce pojaté povolání, protože i ekonomika je velmi rozsáhlá věda a pracovní náplň ekonoma tedy může být zaměřená na různé oblasti. V zásadě ale jde vždy o peníze, tedy o to, aby činnost příslušné firmy, podniku, společnosti i systému státní správy byla finančně výhodná a aby celý složitý systém investování, financování, účetnictví, daňových odvodů a dalších ekonomických procesů správně, efektivně a v mezích zákona fungoval a aby byla zajištěna jeho vazba na systém výrobní, provozní, obchodní, personální. U ekonomů většinou převládá kancelářská práce, ale u těch, kteří jsou na vyšších pozicích, je poměrně vysoký podíl porad a jednání. Pracovní činnosti ekonomů jsou různé podle jejich uplatnění, které bývá následující:
V podnikové sféře: Celý ekonomický úsek každé větší organizace zaměstnává zpravidla větší množství ekonomů, kteří mají různě vymezené úkoly a činnosti. Pracují jako vedoucí různých útvarů (např. účtárna, investice, cenový útvar, ale i celý ekonomický či obchodní úsek) nebo jako odborníci přes určitou oblast (financování, plánování, obchod s cennými papíry apod.), možné jsou různé kombinace – podle velikosti a organizační struktury organizace.
V bankovnictví: Zde jsou ekonomové zcela dominantní kvalifikací, pracují jak ve vrcholovém vedení bank, tak ve všech dalších úsecích, např. v oblasti vedení účtů, poskytování úvěrů, v oblasti devizových obchodů, obchodů s cennými papíry, ve vývoji bankovních produktů a služeb, uplatňují se jako analytici finančního či kapitálového trhu i jako další experti.
Ve státní správě: Zde bývá jejich náplní rozpočtování a kontrola hospodaření úseků a institucí spadajících pod státní správu a financovaných státem a dále problematika odvodu daní a dalších příjmů do státního rozpočtu. Pracují často jako vedoucí pracovníci na finančních, městských či jiných úřadech, jako referenti či vedoucí pracovníci na ministerstvech apod.
V dalších oblastech: např. investiční a podílové fondy, pojišťovny, makléřské firmy i jako samostatní experti, poradci či obchodníci.

Právník
Právník poskytuje právní služby a právní poradenství, zastupuje klienty před soudy a jinými orgány v oblastech práva, zpracovává právní expertizy a další odborné právnické činnosti, obhajuje klienty v trestních věcech, shromažďuje a odborně posuzuje důkazní materiály, studuje příslušné dokumentace, zpracovává právní rozbory a stanoviska, sepisuje listiny, spravuje cizí majetek, vykonává funkce správce konkurzní podstaty, vykonává právní praxi, vede příslušné dokumentace.

Překladatel, tlumočník
Úkolem tlumočníka – překladatele je dokonalé překládání a tlumočení. Někdy bývá zaměřen pouze na překládání, resp. pouze na tlumočení nebo na určitou tematickou či literární oblast. Pracovními činnostmi jsou tlumočení mluveného slova a textů do a z cizích jazyků, tlumočení odborných pojmů vyžadujících zvláštní jazykové i odborné terminologické znalosti, simultánní, kabinové a jiné formy tlumočení, tlumočení znakové řeči, zpracovávání překladů zahraničních materiálů podle požadavků jejich českých uživatelů, zpracovávání překladů českých materiálů pro využití v zahraničí, zpracovávání odborných překladů při zachování přesného odborného významu a odborné terminologie, zpracovávání právních dokumentů při zachování správného právnického vyjádření, zpracovávání překladů literárních děl při zachování jejich umělecké úrovně.

Psycholog
Psycholog je pracovník v oboru psychologie, tj. vědy o psychické činnosti a duševních jevech člověka a o struktuře a vývoji osobnosti. Pracovními činnostmi jsou činnosti psychodiagnostického charakteru, tj. činnosti vedoucí ke zjištění osobnostních rysů jednotlivce, které psycholog provádí pomocí psychologických testů a dalších standardizovaných psychologických postupů a metod, činnosti poradenského charakteru, tj. činnosti, které vycházejí z analýzy potřebných informací o klientovi a které klientovi poskytují doporučení pro jeho rozhodování v dané situaci (např. manželské neshody, problémy s výchovou dětí, hledání vhodného povolání apod.), činnosti psychoterapeutického charakteru, tj. působení na klienta individuálně (např. psychoanalýza), nebo různými formami skupinové práce (např. skupinová psychoterapie), činnosti vzdělávací a trenérské (výcviky v sociálně psychologických a komunikačních dovednostech, asertivní techniky apod.).

Sociální pracovník
Úkolem sociálního pracovníka je pomáhat lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. Pracovními činnostmi mohou být například zjišťování celkové sociální situace občanů, zjišťování situace v rodinách, které mají problémy např. s nevyhovujícím bydlením, s neúnosnou finanční situací, s požíváním alkoholu či drog některého člena rodiny, občanů, kteří z důvodu vysokého věku, nemoci nebo jiného postižení nejsou schopni se o sebe sami postarat, hledání řešení situace spolu s postiženým občanem, poskytování potřebného sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství vč. pomoci při podávání různých žádostí a formulářů, činnosti spojené s poskytováním sociálních dávek, koordinování a zabezpečování sociálních služeb po stránce odborné, provozní i ekonomické včetně kontrolní činnosti, odborná činnost ve střediscích poskytující sociální služby a péči, zastupování občanů při soudním a správním řízení, sociální práce i s uprchlíky, bezdomovci, nezaměstnanými, příp. dalšími ohroženými skupinami lidí.

Speciální pedagog
Speciální pedagog provádí speciálně pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou a poradenskou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání osob se zdravotním postižením (tělesné, zrakové, sluchové, řečové, mentální, duševní postižení, poruchy chování a specifické poruchy učení). Úkolem je navrátit tyto osoby do běžného života za použití různých metod jako např. rehabilitace, kompenzace a reedukace. Dále vykonává i činnosti v oblasti vědy, výzkumu či metodiky zabývajícími se výchovou a vzděláváním osob se zdravotním postižených každého věku. Speciální pedagog může být specializován na určitou oblast podle druhu postižení.

Učitel
Učitel je pracovník, který provádí výchovně vzdělávací činnost při vyučování na základních i speciálních základních školách, na středních i speciálních středních školách, na vyšších odborných i na vysokých školách. Učí žáky a studenty předepsanou učební látku s cílem vytvářet a rozvíjet u nich žádoucí znalosti, dovednosti, návyky a postoje. Kontroluje úroveň jejich znalostí a dovedností, výuku podle potřeb upravuje. Do jeho činností dále patří motivování k zájmu o učivo, organizace samostatné činnosti žáků a studentů, řešení kázeňských přestupků, vedení třídních schůzek a další spolupráce a komunikace s rodiči, spolupráce s výchovným poradcem, třídnictví, vykonávání služeb v rámci provozu školy. Učitel je zaměřen na určité vyučovací předměty (tzv. aprobace).
Učitel vysoké školy a vyšší odborné školy je pracovník, který přednáší studentům příslušné učivo, procvičuje je s nimi v hodinách cvičení, seminářů nebo laboratoří, poskytuje jim konzultace. Uděluje studentům zápočty a zkouší je při zkouškách. Vždy je zaměřen na některý předmět, případně na více předmětů. Často se také věnuje výzkumné nebo vědecké práci, vystupování na vědeckých konferencích a seminářích, psaní učebních textů.

A jiné humanitní obory

 

Manuální obory:

Krejčí, krejčová, švadlena
Vhodný obor pro osoby s postižením dolních končetin, vadami nosného aparátu, vozíčkáře
Doporučené práce: ruční šití, lemování apod., ruční žehlení, stříhání podle šablony, měření délek a přenášení na papír, strojové šití s ohledem na možnosti pracovníka, posouzení možnosti obsluhy strojů podle potřeby pracoviště.
Doporučená opatření pro zaměstnavatele: nepřetěžování pracovníka jednostranným zatížením. Doporučuje se zabezpečení a funkční úprava pracoviště vzhledem k tělesnému postižení. Podle potřeby vybavit pracoviště kompenzačními pomůckami nebo individuální úpravou pracovního místa s ohledem na bezpečnost pracovníka. Je nutné sledovat pracovní rytmus i charakter prací vzhledem k tělesnému postižení. Podle potřeby se doporučuje spolupráce ergonoma; v případě pracovníka na invalidním vozíku odstranění architektonických bariér (vstup na pracoviště, dílna, WC ad.).

Fotograf, fotografka
Vhodný obor i pro osoby s těžšími vadami nosného aparátu a vozíčkáře.
Doporučení pro zaměstnavatele: nepřetěžování organizmu jednostranným zatížením. Zabezpečit a upravit pracoviště vzhledem k tělesnému postižení pracovníka.

Zahradník, zahradnice
Vhodný obor i pro osoby s těžšími vadami nosného aparátu, je možné přijmout i pracovníka s poruchou motoriky. V případě nervového a traumatického onemocnění je možné přijetí pracovníka s postižením dolních i horních končetin.
Doporučené práce: obsluha zahradnického nářadí, přepichování sazenic, rytí, okopávání, pletí, jednocení, vazačské práce, práce s pilkou, montáž a demontáž zahradnického nářadí, případně další podle rozsahu postižení.
Doporučení pro zaměstnavatele: nepřetěžování organizmu jednostranným zatížením, upravit pracoviště vzhledem k tělesnému postižení pracovníka (např. úpravy nářadí, pracovní pomůcky, větší prostory pro pohyb tělesně postižených – širší cestičky mezi záhony, širší spon rostlin v kulturách apod.).

Obuvník, obuvnice
Vhodný obor pro osoby s těžšími vadami nosného aparátu i vozíčkáře.
Doporučené práce: šití různých materiálů, vykrajování přípravků, lepení materiálů, jiné úpravy, posouzení možnosti obsluhy obuvnických strojů.
Doporučení pro zaměstnavatele: Nepřetěžování organizmu jednostranným zatížením, zabezpečit pomůckami a upravit pracoviště vzhledem k tělesnému postižení pracovníka.

Knihař, knihařka
Vhodný obor pro pracovníky s těžkým tělesným postižením, včetně vozíčkářů.
Doporučené práce: lepení sáčků, zhotovení krabic, kazet, sešitové brožování, zdobení vazeb, manipulace s materiály v rámci oboru, posouzení možnosti obsluhy strojů.
Doporučení pro zaměstnavatele: Odstranění architektonických bariér, úpravy a vybavení pracoviště pomůckami podle druhu tělesného postižení.

Truhlář
Vhodný obor pro pracovníky s těžším postižením dolních končetin.
(Doporučené práce: všechny ruční práce v oboru, posouzení možnosti obsluhy strojů vzhledem k rozsahu postižení.)
Doporučení pro zaměstnavatele: Nepřetěžování organizmu, zabezpečení a úpravy pracoviště vzhledem k tělesnému postižení.

Čalouník, čalounice
Vhodný obor pro pracovníky s těžším postižením dolních končetin.
(Doporučené práce: manipulace s materiály, měření a vyměřování, kreslení podle šablon, stříhání, ruční šití, obsluha mech. šicího stroje, montáž rolet, posouzení obsluhy strojů, posouzení práce ve výškách.)
Doporučení pro zaměstnavatele: Nepřetěžování organizmu, zabezpečení a úpravy pracoviště vzhledem k tělesnému postižení.

Mechanik – opravář, mechanička – opravářka
Mechanik elektronických zařízení, mechanička elektronických zařízení
Vhodný obor i pro těžší postižení nosného aparátu (vč. vozíčkářů) při zachování dobré motoriky horních končetin.
(Doporučené práce: plošné měření a rýsování, řezání kovových materiálů, pilování, montáž a demontáž různých součástek, posoudit možnosti jemné práce – letování, pájení. Posouzení možnosti používání měřících přístrojů a manipulace s nimi.)
Doporučení pro zaměstnavatele: Nepřetěžování organizmu, individuální úprava pracoviště, odstranění AB.

Zedník
Vhodný obor pro osoby s lehkým postižením dolních končetin, které jsou schopny se pohybovat bez opory (amputace části dolní končetiny, diparetické stavy, kratší končetina ad.).
(Doporučené práce: základní manipulační schopnosti v rámci pracovních dovedností, které by měl zedník zvládat.)
Doporučení pro zaměstnavatele: Nepřetěžování organizmu jednostranným zatížením, zabezpečit a upravit pracoviště vzhledem k tělesnému postižení.

Lakýrník
Vhodný obor pro osoby s lehčím postižením dolních končetin, které jsou schopny se pohybovat bez opory.
Doporučení pro zaměstnavatele: Nepřetěžování organizmu jednostranným zatížením, zabezpečit a upravit pracoviště vzhledem k tělesnému postižení.

Kosmetička
Vhodný obor pro osoby s těžším postižením pohybového aparátu (vč. vozíčkářů).
Doporučení pro zaměstnavatele: Odstranění architektonických bariér, úprava pracoviště vzhledem k tělesnému postižení pracovnice.