Hluchoslepota

Osoby s duálním postižením zrakovým a sluchovým
(osoby postižené hluchoslepotou)

 

Vnitřní diferenciace z hlediska zaměstnávání:
  • Osoby hluchoslepé – zcela nevidomé s úplnou ztrátou sluchu
  • Osoby zcela nevidomé s těžkým postižením sluchu
  • Osoby zcela neslyšící s těžkým postižením zraku

Při výběru pracovních pozic je třeba vycházet dle druhu a stupně převažujícího postižení. Na jedné straně se může jednat o osoby prakticky nebo úplně nevidomé, které sluchový handicap kompenzují například sluchadly. Pro tyto osoby pak budou více vhodné pozice pro osoby se zrakovým postižením. Na straně druhé se může jednat o osoby, u kterých dominuje sluchové postižení a zrakový handicap kompenzují optickými pomůckami (např. brýlová korekce, lupy apod.). Pro tyto osoby naopak více připadají v úvahu pozice pro osoby se sluchovým postižením. Avšak pokročilá technická doba s množstvím dostupných kompenzačních pomůcek umožňuje mnohem širší výběr pozic než v minulosti a mnohdy nemusí být takto postižené osoby znevýhodňovány. Proto níže vytypované pozice jsou jen výběrem nejčastěji uplatňovaných pozic osobami s duálním zrakovým a sluchovým postižením.

 

V rámci manuálních řemeslných pozic je možné vybírat v nabídce chráněných dílen, výrobních družstev. Lze rovněž užívat služeb agentur podporovaného zaměstnávání či vyhledávat pozice na otevřeném /běžném/ trhu práce. Úspěšné uplatnění se nachází převážně v oborech intelektuálních, resp. duševních, kde není výlučně vyžadováno zrakové, resp. sluchové vnímání.

Doporučuji ale vždy porovnat pracovní pozici v souladu s profesiogramem /podrobný popis profese/, který taktéž vymezuje zdravotní omezení vylučující či jen omezující výkon pracovní činnosti. Odkazuji například na http://www.istp.cz, sekce Kartotéka typových pozic.

Vytipované pracovní pozice:

Administrativní pracovník
Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností. Vyřizování administrativní agendy s využitím prostředků standardní kancelářské techniky. Vyhotovování obchodní korespondence s využitím výpočetní techniky a vedení jednoduchého a podvojného účetnictví na úrovni běžných operací (ručně i na PC). Pracovními činnostmi jsou přepisování textů, vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů, evidence došlé a odeslané pošty, vyřizování korespondence, včetně balíků a jejich příprava pro expedici, zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich, spisová služba, obsluha jednoduchých kopírovacích strojů, zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění, organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení, dále plnění operativních úkolů.
Prognosticky závažné poruchy vidění vylučují výkon uvedené pozice.

IT pracovník
Jde o velmi širokou škálu pracovních činností v oblasti informační technologie a výpočetní techniky. Obecně se jedná o realizaci hardwaru a softwaru, sestavování, oživování a diagnostika počítačů a různých elektronických procesorových systémů. Může jít například o pozice technik IT, správce aplikací, programátor, operátor výpočetní techniky, správce operačních systémů a sítí a další.
Prognosticky závažné poruchy vidění vylučují výkon uvedené pozice.

Právník
Právník je pracovník, který poskytuje právní služby, zastupuje klienta před soudy, zpracovává právní expertizy a další odborné právnické činnosti. Pracovními činnostmi jsou zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva; obhajoba klientů v trestních věcech; shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu; studium příslušné dokumentace; právní poradenství; zpracovávání právních rozborů a stanovisek; sepisování listin; správa cizího majetku; výkon funkce správce konkurzní podstaty; vykonávaní právní praxe; vedení příslušné dokumentace.

Psycholog
Psycholog je pracovník v oboru psychologie, tj. vědy o psychické činnosti a duševních jevech člověka a o struktuře a vývoji osobnosti. Pracovními činnostmi jsou činnosti psychodiagnostického charakteru, tj. činnosti vedoucí ke zjištění osobnostních rysů jednotlivce, které psycholog provádí pomocí psychologických testů a dalších standardizovaných psychologických postupů a metod; činnosti poradenského charakteru, tj. činnosti, které vycházejí z analýzy potřebných informací o klientovi a které klientovi poskytují doporučení pro jeho rozhodování v dané situaci (např. manželské neshody, problémy s výchovou dětí, hledání vhodného povolání apod.); činnosti psychoterapeutického charakteru, tj. působení na klienta individuálně (např. psychoanalýza), nebo různými formami skupinové práce (např. skupinová psychoterapie); činnosti vzdělávací a trenérské (výcviky v sociálně psychologických a komunikačních dovednostech, asertivní techniky apod.).

Sociální pracovník
Sociální pracovník komplexně provádí sociální práce, řeší složitější sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů v příslušných zařízeních. Pracovními činnostmi jsou řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klienta; jednání se správními orgány a jinými organizacemi; zajišťování kontaktu s klienty ve věznicích, ústavech, léčebnách apod.; depistážní činnost, zobecňování poznatků a jejich předkládání orgánům samosprávy; mapování sociálně právních problémů v příslušné lokalitě, vyhledávání a zajišťování kontaktů s jednotlivci a skupinami; vytváření integrační strategie a plánů k začlenění jednotlivce a etnické skupiny do společnosti; komplexní výchovná, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na resocializaci klienta; poskytování sociálně právního poradenství, zastupování klienta při soudních a správních řízeních; provádění instruktáží v oblasti získávání, udržení nebo znovu nabytí manuálních zručností, pracovních návyků apod.; komplexní koordinace a zabezpečování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby; zajišťování analytické a metodické činnosti; vedení příslušné dokumentace.

Speciální pedagog
Speciální pedagog je pracovník, který provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou a poradenskou činnost. Pracovními činnostmi jsou hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů; tvorba koncepcí, metodik a postupů speciálně pedagogických, preventivních a poradenských služeb a jejich zavádění; vedení příslušné dokumentace; studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do speciálně vzdělávacích a nápravných programů; depistážní a diagnostická činnost zaměřená na vyhledávání jedinců s rizikem nejen školní neúspěšnosti; logopedická, etopedická, somatopedická a další vyšetřování; provádění nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s rizikovými jedinci; poskytování speciálně pedagogických služeb; spolupráce s rodiči a rodinami postižených osob při aplikaci nápravných metod; spolupráce se školami a školskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními; vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců.

Dále odkazuji na vytypované pozice pro osoby se zrakovým postižením a vytypované pozice pro osoby se sluchovým postižením, například:

Čalouník
Výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací, technologie sériové i individuální výroby. Ruční a strojní zpracování materiálů, střihání potahových materiálů, příprava a zpracování vycpávaných materiálů včetně jejich úprav, vázání a vyvazování pérových základů čalouněného nábytku, kypření vycpávkových materiálů s jejich prošíváním, šití potahů strojně i ručně, potahování nábytku, odborné zpracovávání dekoratérských materiálů a provádění dekorací dle dokumentace nebo vlastních návrhů, úpravy interiérů, reprezentačních místností a výstav, provádění jevištních dekorací, opravy čalounění včetně restaurátorských prací. Obsluha, seřízení a běžná údržba strojů, zařízení a mechanismů v oboru.

Kartáčník
Úkolem kartáčníka je výroba kartáčů, štětců a štětek, košťat, technických kartáčů a kotoučů a kartáčů drátěných. Pracovními činnostmi jsou příprava kartáčnického materiálu vrstvením, mícháním, pročesáváním, barvením, odmašťováním, bělením, sítováním, dále štípání žíní a umělých vláken na štětiny, zhotovování speciálních směsí na prototypy a vzorky kartáčů, lisování a ruční prošívání košťat, smolení, tmelení a vulkanizování štětek a štětců, zatloukání ručních kartáčků, kartáčů a smetáků, zatahování drátěných kartáčů, kotoučů, válců a latí, tvarování plochého drátu, stáčení spirál na válce, lisování středů drátěných technických kartáčů na lisech, zhotovování složitějších druhů kotoučů a točených kartáčů.

Keramik
Výroba užitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu vytáčením na mechanických kruzích, lisováním členitých keramických výrobků v lisech, vyléváním vícedílných keramických výrobků, vypalováním výrobků v pecích, ručním lepením některých částí, retušováním keramických výrobků do konečné podoby. Úkolem je i kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin. Příprava keramických hmot, výroba modelů a sádrových forem. Seřizování teplot podle technologických požadavků v tunelových, komorových, kulatých a šachticových pecích. Obsluha a běžná údržba speciálních strojů, lisů a ostatních zařízení.

Knihař
Úkolem knihaře je vyrábět, opravovat a restaurovat knihy, zejména knižní vazby, příp. další polygrafické výrobky. Pracovními činnostmi jsou příprava knihařských lepidel, řezání papíru, průmyslové i zakázkové zhotovování knižních vazeb všech typů ručně i na poloautomatických nebo automatických strojích. Dále zhotovování veškerého sortimentu knihařských výrobků, tj. všechny druhy krabic od jednoduchých až po náročné kazety a etue, spisové desky s klapkami, fasciklové desky, vazby polotuhé, dětské skládanky – leporela, vazby poloplátěné i celoplátěné s tiskem, zhotovování kožených a polokožených vazeb, podlepování map a plánů, vázání diplomových prací a různé způsoby paspartování obrazů. Dále ruční opravy knižních vazeb, zdobení knižních vazeb a hřbetů na lisech a příklopových strojích, zhotovování vazeb časopisů, zhotovování diářů, ozdobných pouzder, kazet. Seřizování, obsluhování a běžná údržba knihařských strojů.

Košíkář
Úkolem košíkáře je zhotovování proutěných a rákosových výrobků, výroba dekoračních a užitných předmětů z přírodních pletiv. Pracovními činnostmi jsou příprava vrbového proutí, umělé mízování, řezání, štípání, hoblování, vyplétání výrobků z vrbového proutí, pletení košíků a košů, tkaní rohožových závěsů, pletení výrobků košíkářské galanterie, zhotovování výpletů do dětských kočárků, zhotovování koster proutěného nábytku podle šablony, vyplétání proutěných křesel, stínidel, svítidel, tašek a kabelek včetně aplikací kombinovaných vzorů s náročným vytvarováním výrobku, zhotovování prototypů a nových vzorů proutěného a rákosového nábytku.

Masér sportovní a rekondiční
Výkon klasické, rekondiční, sportovní a reflexní masáže v rekondičních, rekreačních a sportovních zařízeních, případně v rámci vlastní živnosti. Úkolem maséra je pomocí masáží ošetřovat osoby, které mají potíže zpravidla při určitých pohybech v důsledku velkého napjetí svalů, špatné polohy páteře, dřívějších zranění apod., anebo z důvodu prevence těchto či obdobných potíží. Pracovními činnostmi jsou ruční masáže celého těla, speciální léčebné reflexní masáže a tlakové masáže, hydroterapeutické a balneoterapeutické nebo další speciální úkony, poskytování masáží v průběhu sportovních, tanečních a jiných uměleckých výkonů, aplikace zdravotních a kosmetických přípravků, masážních strojků apod., poradenství týkající se způsobů cvičení či návštěv odborných rehabilitačních pracovišť.