Pracovní rehabilitace

Co je pracovní rehabilitace?
Pracovní rehabilitace, zákon 435/2004, § 69 – 74 (výběr)

Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci, kterou zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle bydliště osoby se ZP ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené.
Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání.
Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace.

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením zahrnuje:
a) přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů,
b) přípravu k práci,
c) specializované rekvalifikační kurzy.

Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců.
Příprava k práci osoby se zdravotním postižením probíhá:
a) na pracovištích, kde má po pracovní rehabilitaci OZP pracovat,
b) ve vzdělávacích zařízeních.
O přípravě k práci uzavírá úřad práce s OZP dohodu.
Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu, náleží po dobu přípravy k práci na základě rozhodnutí úřadu práce podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu těchto osob.
O přípravě k práci prováděné na pracovišti zaměstnavatele uzavírá úřad práce se zaměstnavatelem písemnou dohodu.

Co může úřad práce v rámci pracovní rehabilitace hradit?

– přímé náklady vynaložené na pracovní rehabilitaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady),
– režijní náklady vynaložené při provádění pracovní rehabilitace,
– náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které pro pověřenou osobu zabezpečuje jiné odborné nebo vzdělávací zařízení.

Co obsahuje dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace?

a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je pracovní rehabilitace určena,
c) obsah a délku pracovní rehabilitace,
d) místo a způsob provedení pracovní rehabilitace,
e) způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace,
f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
g) způsob ověření získaných znalostí a dovedností,
h) podmínky a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace,
i) závazek právnické nebo fyzické osoby vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její poměrnou část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud jí byla jejím zaviněním poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůtu pro vrácení,
j) ujednání o vypovězení dohody.

 

Chráněná dílna Kašna, poskytovatel sociálních služeb nabízí volná místa pro nové klienty v sociálně terapeutické dílně (neplacená pracovní rehabilitace). Naši cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním postižením ( 18 – 65 let), osoby s kombinovaným postižením (18 – 65 let) a osoby s psychickým onemocněním (18 – 65 let). Cráněná dálna není bezbariérová.

Nabízíme možnost zapojení do činností v rukodělné výtvarné a keramické dílně v příjemném, rodinném prostředí, s individuálním přístupem dle potřeb jednotlivých klientů,

kteří si mohou vybrat počet dní v týdnu a také počet hodin, kdy budou naše služby využívat.

Pokud budete mít zájem o bližší informace, využijte některého z níže uvedenýćh kontaktů:

Nabídky pracovní rehabilitace

Chráněná dílna Kašna, poskytovatel sociálních služeb, nabízí volná místa pro nové klienty v sociálně terapeutické dílně (neplacená pracovní rehabilitace). Naši cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním postižením (18 – 65 let), osoby s kombinovaným postižením (18 – 65 let) a osoby s psychickým onemocněním (18 – 65let). Chráněná dílna není bezbariérová.

Nabízíme možnost zapojení do činností v rukodělné výtvarné a keramické dílně v příjemném, rodinném prostředí, s individuálním přístupem dle potřeb jednotlivých klientů, kteří si mohou vybrat počet dní v týdnu a také počet hodin, kdy budou naše služby využívat.

Pokud budete mít zájem o bližší informace, využijte některého z níže uvedenýćh kontaktů:

Chráněná dílna Kašna
Lenka Nováková
Ke Kašně 4/100
142 00 Praha 4 – Písnice

e-mail: lenka.novakova@cmail.cz