Poradny v otázce zaměstnávání OZP

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
110 00, Praha 1, Jindřišská 2
tel.: 222 220 402 e-mail: azzp@scmvd.cz ; info@azzpcr.cz
Česká unie podporovaného zaměstnávání
120 00, Praha 2, Hálkova 4
tel.: 224 942 696 e-mail: milenajo@razdva.cz web: www.unie-pz.cz
Svaz českých a moravských výrobních družstev
113 60, Praha 1, Václavské nám. 21
tel.: 224 228 399 web: www.scmvd.cz , www.vdi.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
170 00, Praha 7, Partyzánská 1/7
tel.: 266 753 424 e-mail: nrzpcr@nrzp.cz web: www.nrzp.cz
Výzkumné centrum integrace osob se zdravotním postižením
779 00, Olomouc, I.P.Pavlova 16
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
110 00, Praha 1, Těšnov 5
tel.: 222 324 985 e-mail: kzps@kzps.cz
ACZ, spol. s r. o.
150 00, Praha 5 – Smíchov, Nový Zlíchov 3172/6
tel.: 251 550 049 e-mail: acz@aczprace.cz
Pracovní poradenství
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
186 03, Praha 8, Karlínské nám. 12
tel.: 224 817 438 e-mail: arpzpdcr@cds-szdp.cz web: www.arpzpd.cz
Asociace je celorepublikové, otevřené, nezávislé a dobrovolné občanské sdružení. Zpracovává a realizuje ucelené rehabilitační projekty pro děti a mládež se zdravotním postižením a pro jejich rodiče formou psychorehabilitačních kurzů, cílených ozdravných pobytů, seminářů, konferencí. Realizuje poradenskou činnost, akreditované rekvalifikační kurzy, iniciuje legislativní úpravy, spolupracuje se státními institucemi.
Asistence, o.s.
128 41, Praha 2, V Pevnosti 4
tel.: 241 083 579, 241 404 130 e-mail: stredisko@asistence.org web: www.asistence.org
Cílem občanského sdružení je pomáhat mladým lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením v oblasti pracovního uplatnění a začlenění do běžné společnosti. V rámci Jedličkova ústavu v Praze realizujeme tranzitní program pro studenty a absolventy tohoto zařízení. Zajišťujeme pro své klienty: podporované zaměstnání, osobní asistenci, školní asistenci, podporu a pomoc v soběstačnosti v běžných denních činnostech, individuální bezbariérovou dopravu.

Autistik, o.s.
180 00, Praha 8, Kyselova 1189/24
tel.: 286 584 141, 605 400 865 e-mail: autistik@volny.cz web: www.volny.cz/autistik
Vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj občanů s autismem. Začlenění organizace do mezinárodního rámce. Ochrana práv osob s autismem a jejich rodin.
BONA o.p.s.
182 00, Praha 8, Pod Čimickým hájem 177/1
tel.: 283 853 163, 283 852 370 e-mail: info@bona-ops.cz web: www.bona-ops.cz
BONA o.p.s. poskytuje sociální služby v oblasti rehabilitace duševně nemocných. Těžištěm činnosti je poskytování chráněného bydlení, kde kapacitou cca 75 míst je naše organizace největší v ČR. Provozujeme také chráněné dílny (prádelenská, řemeslná a výtvarná) a v Praze 1, Žitné ulici 23, vedeme centrum Dvojí svět: prodejna výrobků duševně nemocných, galerie, chráněná dílna a svépomocné informační centrum uživatelů psychiatrických služeb.
Česká asociace pro psychické zdraví
110 00, Praha 1, Panská 8
tel.: 224 212 656, 602 646 975 e-mail: info@capz.cz
Organizace, která sdružuje zároveň nejen psychiatrické pacienty, jejich příbuzné, ale i profesionály a zástupce veřejnosti. Jednotlivce i organizace. Usiluje být zastřešující organizací. Vytváří prostor pro diskusi mezi jednotlivými skupinami. Stěžejní činnost spočívá v osvětě, šíření informací o péči o duševní zdraví. Podporuje komplexní a komunitní péči; sama také takovou poskytuje.
ESET-HELP, o.s.
149 00, Praha 11, Markušova 1555
tel.: 272 940 880 e-mail: info@esethelp.cz web: www.esethelp.cz
Posláním organizace je rozvoj péče o duševní zdraví. Jednotlivé programy navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálního a právního poradenství. Cílové skupiny: lidé trpící duševní poruchou nebo některou ze závislostí.
FOKUS Praha o.s.
181 00, Praha 8 -Bohnice, Dolákova 24
tel.: 233 553 303, 233 551 241 e-mail: fokus@fokus-praha.cz web: www.fokus-praha.cz
Péče o duševně nemocné – budování komunitního systému, pracovní rehabilitace, podpora zaměstnávání, léčebná péče v denním sanatoriu, práce s rodinou.
FOSA o.p.s. (Podporované zaměstnávání FORMIKA)
148 00, Praha 4, Filipova 2013/3
tel.: 271 910 016, 775 350 115 e-mail: fosaops@fosaops.org web: www.fosaops.org
FOSA o.p.s. (Podporované zaměstnávání FORMIKA) poskytuje služby podporovaného zaměstnávání: pomáhá lidem se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním získat a udržet si zaměstnání na běžném pracovišti mezi lidmi bez znevýhodnění. Naším posláním je poskytovat lidem znevýhodněným na trhu práce a ve společnosti takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi.
Green Doors
140 00, Praha 4, Pujmanové 1219
tel.: 261 211 091 e-mail: greendoors@greendoors.cz web: www.greendoors.cz
Green Doors je nestátní nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Green Doors se zaměřuje především na práci s mladými, krátkodobě nemocnými klienty, které podporujeme v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Sdružení poskytuje sociální a pracovní rehabilitaci na pracovních místech v kavárnách. Současně se věnuje i dalším formám pomoci, které vedou k úspěšnému pracovnímu uplatnění duševně nemocných.
Homini, o.s.
158 00, Praha 13 – Stodůlky, Kodymova 2526
tel.: 251 613 390, 251 614 038 e-mail: homini@volny.cz
Asistenční služba, poradenství a hygienická péče pro lidi se zdravotním postižením.
Integrační centrum Zahrada
130 00, Praha 3, U Zásobní zahrady 8/2445
tel.: 222 584 841 e-mail: info@iczahrada.cz web: www.ICZahrada.cz
Chráněná prádelna – pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
LORM
150 00, Praha 5, Zborovská 62
tel.: 257 325 478 e-mail: info@lorm.cz web: www.lorm.cz
LORM poskytuje odborné služby a péči hluchoslepým klientům po celé ČR. Pomoc a služby jsou poskytovány hluchoslepým všech věkových skupin, a to formou individuální péče v místě bydliště nebo pořádáním edukačně rehabilitačních pobytů pro hluchoslepé od května do září. Péče je zaměřena na výcvik prostorové orientace, chůze s bílou holí, komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znaková řeč apod.). V poradenských centrech v Praze, Brně a Liberci a prostřednictvím oblastních pracovníků poskytujeme sociálně-právní poradenství, informujeme o kompenzačních pomůckách, pomáháme zajistit servis sluchadel apod. V rámci klubových setkání organizujeme pro klienty sociálně kulturní program (návštěvy haptických výstav, odborné přednášky, výlety apod.). LORM vydává čtvrtletně bulletin Doteky ve zvětšeném černotisku, v Braillu a jako zvukovou nahrávku. V poradenském centru Praha je k dispozici všem zájemcům o problematiku knihovna čítající přes 600 odborných publikací. Více informací na bezbariérových stránkách www.lorm.cz.
Máme otevřeno?, o.s.
120 00 Praha 2, Chodská 21/1131
tel.: 222 511 216 e-mail.: dvur@mameotevreno.cz web. www.mameotevreno.cz
Sdružení podporuje lidi s mentálním a kombinovaným postižením v procesu resocializace a integrace do společnosti.
Modrý klíč – SPMP
142 00 Praha 4, Smolkova 567/2
tel.: 241 715 375, 241 711 927 e-mail: modry.klic@asmnet.cz web: www.modry-klic.cz
Zácvikové pracoviště, dílny, pracovní rehabilitace – osoby s mentálním postižením.
Pohoda, o.s.
120 00 Praha 2, Hálkova 1612/1
tel.: 296 202 022, 777 913 450 e-mail: pohoda@pohoda-help.cz web: www.pohoda-help.cz
Prosazování normálního života pro lidi s těžším postižením zejména mentálním a vícenásobným. Hájení svéprávnosti těchto lidí. Umožňujeme jim normální důstojný život v běžném prostředí a poskytujeme k tomu potřebné služby: chráněné bydlení, respitní péče, poradenství, osobní asistence, kulturní aktivity, klubová činnost.
Portus, o.s.
140 00 Praha 4, Boleslavova 30
tel.: 224 934 813 e-mail: portus@portus.cz web: www.portus.cz
Cílem sdružení je vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním postižením nebo jinak sociálně handicapované občany. Sdružení se soustředí na vlastní program chráněného bydlení a chráněných dílen, podílí se rovněž na transformaci Ústavu sociální péče Horní Maxov.
Pražská organizace vozíčkářů
110 00 Praha 1, Benediktská 688/6
tel.: 224 827 210, 224 8260 78 e-mail: pov@gts.cz web: www.pov.cz
Služby pro osoby s tělesným postižením, převážně vozíčkáře. Prosazování a obhajování práv lidí na vozíku, snaha o jejich začlenění v maximálně možné míře do společnosti. Cílové skupiny: lidé s postižením, široká a odborná veřejnost.
PROSAZ
158 00 Praha 5, Kodymova 2526
tel.: 296 113 214, 251 614 469 e-mail: prosaz@prosaz.cz web: www.prosaz.cz
Sdružení vytváří programy pro zdravotně postižené zaměřené na integraci zdravotně postižených do společnosti, poskytuje asistenční služby pro zdravotně postižené. Pořádá rehabilitační pobytové akce pro děti i dospělé.
Rehatom
150 00 Praha 5, Pod Kavalírkou 10
tel.: 257 225 476 e-mail: rehatomm@volny.cz web: www.volny.cz/rehatomm
Zlepšení života tělesně postižených, jejichž pohybový aparát může být ovlivněn programem regenerační rehabilitace, který zatím nepostihl všechny diagnózy, pro něž je jistě vhodný.
Rytmus, o.s.
120 00 Praha 2, Bruselská 16
tel.: 224 255 819 e-mail: rytmus@rytmus.org web: www.rytmus.org
Podpora lidí s postižením a jejich rodin při začleňování do společnosti, zejména v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
110 00 Praha 1, Krakovská 21
tel.: 221 462 462 e-mail: sons@sons.cz web: www.sons.cz
Posláním organizace SONS je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Hlavními činnostmi SONS ČR jsou: vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených občanů včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku, podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů, socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech, odstraňování architektonických a informačních bariér pro těžce zrakově postižené občany, ověřování nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně popularizace a osvětlování problematiky zrakového postižení.
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR
186 03 Praha 8, Karlínské náměstí 12
tel.: 224 815 912 e-mail: spmp@seznam.cz web: www.spmpcr.cz
Poradenství, osvěta, vzdělávání, poskytování sociálních služeb, organizování rehabilitačních a rekondičních pobytů pro osoby s mentálním postižením
Společnost Duha
190 00 Praha 9, Českolipská 621
tel.: 286 586 353, 286 891 374 e-mail: duha@spolecnostduha.cz web: www.spolecnostduha.cz
DUHA chce svou činností vytvořit životní prostor dospělým s mentálním postižením, aby se mohli rozvíjet ve všech aspektech své bytosti. Jejím cílem je dosažení všeobecné lidské, právní a společenské akceptace lidí s mentálním postižením jako plnohodnotných rovnoprávných občanů. Cílem je integrovat tyto lidi do běžného života.
SPOLZ – Společnost pro ochranu a léčbu zraku
190 12 Praha 9 -Dolní Počernice, Hrabačovská 190
tel.: 281 930 821, 281 932 329
Nabízí pomoc při hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.
Středisko Zvonek
142 00 Praha 4 – Krč, Šípková 1838
tel.: 241 729 986, 241 471 101, 723 403 895 e-mail: michle@diakoniecce.cz web: www.diakoniecce.cz
Chráněná dílna pro dospělé s kombinovaným a mentálním postižením.
Svaz tělesně postižených v ČR
186 03 Praha 8 – Karlín, Karlínské náměstí 12
tel.: 222 317 489 e-mail: anna.bircakova@svaztp.cz web: www.svaztp.cz
STP v ČR zabezpečuje péči o tělesně postižené občany, děti a mládež v oblasti rehabilitace a aktivního využívání volného času, sociálně-právní poradenství, organizuje ozdravné pobyty, vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro tělesně postižené osoby a občany, kteří o tělesně postižené pečují. Dále je nápomocen tělesně postiženým občanům při vyhledávání pracovních příležitostí a jejich začleňování do pracovního procesu a při vytváření optimálních podmínek pro jejich společenskou rehabilitaci. Zabezpečuje provoz půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, přepravu tělesně postižených a zejména vozíčkářů speciálně upravenými vozidly.
TyfloCentrum Praha, o.p.s.
110 00 Praha 1, Krakovská 21
TyfloCentrum Praha je centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany Prahy a Středočeského kraje. TyfloCentra jsou zřízena ve všech krajských městech. Základním cílem je podporovat těžce zrakově postižené lidi v plné integraci do společnosti, zejména poskytování příležitostí vedoucích k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace. TyfloCentrum Praha poskytuje klientům služby, jejichž účelem je pomoci jim vést plnohodnotný život: průvodcovské a předčitatelské služby ; podpora při hledání a realizaci pracovního uplatnění ; individuální sociální práce, sociálně právní poradenství, zprostředkování kontaktů, motivační programy ; seberozvojové a volnočasové kluby, pohybová rehabilitace, půjčovna kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké občany, vydávání „Pražského informátoru“ ; dobrovolnický program.
Vlastní cestou, o.s.
169 00 Praha 6, Nad Kajetánkou 10
tel.: 777 818 351 e-mail: vlastni-cestou@seznam.cz web: www.vlastnicestou.cz
Naše sdružení zajišťuje a školí osobní asistenty na volnočasové aktivity lidí s tělesným i jiným handicapem. Pomáháme mladým lidem s tělesným handicapem do společnosti a pořádáme informační akce, kterými upozorňujeme veřejnost na jejich problémy. Individuálně se snažíme pomáhat s jejich pracovním uplatněním a podáváme informační servis pro případné zaměstnavatele lidí s handicapem.