Archiv rubriky: Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

V rámci přizpůsobování situaci na trhu práce, mohou někteří zaměstnavatelé změnit své podnikatelské záměry. Např.: Velký výrobce klavírů a klavírních židlí musí z důvodů poklesu výrobních zakázek začít vyrábět kancelářský nábytek. To s sebou přináší nejen vyškolení stávajících zaměstnanců, nebo nalezení zaměstnanců jiných profesí, ale také změna technologie a nákup nových technologických strojů na výrobu..“ Změna strategie podnikání […]

Číst dál

Osoby se zdravotním postižením jsou z hlediska §33 zákona o zaměstnanosti považovány za jednu ze skupin, které je třeba věnovat více péče při zprostředkování zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti nabízí v rámci ustanovení §116 finanční podporu zaměstnavatelům, kteří přijmou do zaměstnání osobu splňující kritéria výše uvedeného §33 a zároveň jsou registrováni jako uchazeči o zaměstnání v evidenci uchazečů. Příspěvek […]

Číst dál

Specifikace a podmínky zřízení společensky účelného místa jsou uvedeny v §113 zákona o zaměstnanosti a §25 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Společensky účelná pracovní místa lze vytvářet po dohodě mezi zaměstnavateli a úřady práce. Zaměstnavatelé mohou vytvořit pracovní pozice, které potřebují. Podstatou vytvoření těchto pracovních pozic je to, že jsou obsazovány […]

Číst dál

Utváření pracovních příležitostí formou veřejně prospěšných prací je jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jehož způsob využití je charakterizován v § 112 zákona o zaměstnanosti. Veřejně prospěšné práce jsou zaměřené na údržbu veřejných prostranství, veřejných budov a veřejných komunikací v rámci obcí. I když se jedná o práce fyzického charakteru, neznamená to, že by je nemohla […]

Číst dál

Některým zaměstnavatelům je Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě zvláštního právního předpisu přislíbena hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst, či na rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců. Hmotnou podporu na částečnou úhradu uvedených záměrů, mohou získat zaměstnavatelé v územních oblastech, kde je nezaměstnanost vyčíslena o 25% vyšší, než je v celé České republice. Hmotnou podporu zaměstnavatelům na vytváření nových […]

Číst dál

Zaměstnavatelé mohou uzavřít písemnou dohodu s úřadem práce o zprostředkování rekvalifikace svých zaměstnanců. V takovém případě úřad práce hradí finanční náklady dle svého uvážení. Jedná se o úhradu poplatků za rekvalifikační kurz. Zaměstnanci nemají nárok na úhradu ubytování, cestovného, finanční podporu při rekvalifikaci, úhradu mzdy v době rekvalifikace atd. Podmínky úhrady rekvalifikace zaměstnavatelů zaměstnancům jsou stanoveny v §110 […]

Číst dál

Někteří zaměstnavatelé potřebují zaměstnance s určitou kvalifikací. Mohou mít problém nalézt zaměstnance s potřebnou kvalifikací. Zaměstnavatelé se mohou dohodnout s příslušným  úřadem práce na tom, že úřad práce uhradí rekvalifikaci vybraným zájemcům o práci. Zaměstnavatel může sepsat s úřadem práce dohodu o zajištění a úhradě rekvalifikace a již přijmout zájemce o rekvalifikaci do pracovního poměru. V době účasti v rekvalifikačním kurzu, […]

Číst dál

Základní informace o možnostech rekvalifikace obdrží uchazeč nebo zájemce o zaměstnání u zaměstnance úřadu práce (zprostředkovatele), ke kterému je povinen pravidelně docházet na schůzky. Zprostředkovatel by měl zájemce o rekvalifikaci seznámit s dostupnými rekvalifikačními programy. Rekvalifikaci individuálně schvaluje vedoucí pobočky úřadu práce. Rekvalifikace se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi úřadem práce a účastníkem rekvalifikačního kurzu. V dohodě musí […]

Číst dál

Příslušný úřad práce může rozhodnout o vyřazení z evidence uchazečů o práci u účastníka rekvalifikačního kurzu, který neplní písemně dojednané povinnosti v rámci rekvalifikace. Okolnosti, které mohou vést k vyřazení z rekvalifikace jsou uvedeny v §30 odst.2. zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti. Pokud je účastník rekvalifikačního kurzu z kurzu vyloučen dle uvedených platných právních předpisů, musí úřadu práce […]

Číst dál

Rekvalifikace je vhodná tam, kde člověk nabyl kvalifikaci, pro kterou nejsou v daném regionu volná pracovní místa. Absolvování rekvalifikace bývá důvodem životních okolností jako je např.: na základě změny zdravotního stavu již člověk nemůže vykonávat svojí původní profesi. Příslušný úřad práce nejdříve vyhledává pracovní uplatnění v profesi, pro kterou má kvalifikaci uchazeč nebo zájemce o práci. Teprve […]

Číst dál