Utváření pracovních příležitostí formou veřejně prospěšných prací je jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jehož způsob využití je charakterizován v § 112 zákona o zaměstnanosti.

Veřejně prospěšné práce jsou zaměřené na údržbu veřejných prostranství, veřejných budov a veřejných komunikací v rámci obcí. I když se jedná o práce fyzického charakteru, neznamená to, že by je nemohla vykonávat osoba zdravotně znevýhodněná, nebo osoba se zdravotním postižením. Naopak některým lidem se zdravotním postižením může vyhovovat časová omezenost této pracovní příležitosti. Práce fyzické podstaty mohou vykonávat např.: lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním, nebo lidé s dlouhodobým onemocněním atd. Jedná se o krátkodobé pracovní příležitosti nejdéle však na 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Zaměstnavatelé mohou vytvářet takové pracovní příležitosti na základě dohody s příslušným úřadem práce. Příslušný úřad práce může zaměstnavateli poskytnout finanční příspěvek až do výše skutečně vynaložených nákladů na mzdu zaměstnance, včetně odvodů sociálního pojištění a odvodů na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

Nejdůležitější je:
  • Veřejně prospěšné práce jsou krátkodobé pracovní příležitosti, na jejichž realizaci může zaměstnavatel získat finanční příspěvek od úřadu práce.