K tomu, abych vyřešil, to co je potřeba nepotřebuji vidět.

Při zaměstnávání osob se zrakovým postižením je nutné přizpůsobit pracovní místo zaměstnanci se zrakovým postižením a to ve smyslu zajištění zvláštních kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Speciální kompenzační pomůcky budou využívány především k samotnému výkonu práce. Zaměstnavatelé mohou koupit speciální kompenzační pomůcky z finančního příspěvku, který poskytuje příslušný úřad práce na základě žádosti zaměstnavatele na zřízení pracovního místa a to v souladu s právním ustanovením §75. zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti. Zaměstnavatelé musí o tento finanční příspěvek požádat písemnou formou a před uzavřením pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním postižením. Informace a příslušné formuláře k této problematice naleznou zaměstnavatelé na webovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz nebo na Zelené lince: 844 844 803.

Skupinu osob se zrakovým postižením tvoří jednak lidé lehce slabozrací, těžce slabozrací  a lidé prakticky nebo úplně nevidomí. Pro tuto skupinu je charakteristický handicap v procesu vidění tj.: při čtení, psaní a při pohybu v orientaci v prostoru. Lidé s lehkým zrakovým postižením využívají ke své práci zrak, jehož oslabenou funkci podporují různými zvětšovacími kompenzačními pomůckami (ruční lupy, digitální lupy, dalekohledové brýle, zvětšovací lupy přímo v PC atd.). Lidé s těžkým zrakovým postižením kompenzují svůj zrakový handicap  především sluchem a hmatem. Pro tento způsob výkonu práce využívají zvláštní kompenzační pomůcky (softwary s hlasovým výstupem, braillův řádek s bodovým písmem atd.).

Někteří zaměstnanci s těžkým zrakovým postižením potřebují pomoc jiné fyzické osoby k tomu, aby se na pracovišti zorientovali. Tuto službu může zajistit pracovní konzultant, který bude po nezbytně dlouhou dobu přítomen na pracovišti spolu se zrakově postižením zaměstnancem. Úkolem pracovního konzultanta je, aby se zrakově postižený zaměstnanec seznámil s novým pracovním prostředím a mohl se bez pomoci druhých samostatně pohybovat v prostorách pracoviště. Informace o poskytování uvedené služby lze najít na webovém portálu: http://praha.tyflocentrum.cz/index.php?b=Zamestnavani&c=ProZajemce

Pro osoby se zrakovým postižením není nezbytně nutné upravovat prostředí ve smyslu odstraňování architektonických bariér. Schody a jiné bariéry jsou překážkou v pohybu zaměstnance se zrakovým postižením, ale jedná se o překážky, které lze překonat s pomocí kompenzačních pomůcek (bílá hůl), nebo s doprovodem jiné fyzické osoby.

Jsou pracovní pozice, pracovní činnosti, při kterých potřebuje zaměstnanec s těžkým zrakovým postižením pomoc asistenta (jiného zaměstnance). Jedná se především o administrativní práce. Nelze ale obecně říci, že zaměstnanci se zrakovým postižením potřebují stálou pomoc jiného zaměstnance. Většina zaměstnanců se zrakovým postižením potřebuje občas kontrolu vidící osoby a to především v rámci písemného projevu, či sebeobsluhy na pracovišti (např.: při nalévání horkého čaje, hledání předmětů v místnosti, pomoc při orientaci mimo známé prostředí pracoviště atd.)

Lidé se zrakovým postižením se mohou uplatnit jednak v určitých specifických profesích, které lze vykonávat bez zrakové kontroly. Mezi takové pracovní pozice patří např.: ladič klavírů, masér, keramik atd. Vzhledem k nutnosti kompenzace zrakového handicapu jinými smysly a cílenému rozvoji určitých psychických funkcí jako je paměť, soustředěnost, rychlé vyhodnocení situace, se řada lidí se zrakovým postižením uplatní v intelektových činnostech.

Vhodné profese a pracovní pozice pro zaměstnance se zrakovým postižením:
  • Učňovské obory – knihař, čalouník, keramik, kuchař, košíkář, zahradník atd.
  • Administrativa – ekonom, referent, recepční, pracovník call center.
  • Obory ve zdravotnictví – masér, fyzioterapeut, atd.
  • Technické obory – scanator, operátor digitalizačních zařízení, ladič klavírů, zvukový designer.
  • Humanitní obory – žurnalistika, filosofie, sociální práce, psychologie, práva, sociologie, historie, dějiny hudby, studium cizích jazyků, kulturologie atd.
  • Pedagogické obory – pedagog hudby, speciální pedagogika, andragogika, český jazyk – občanská nauka, český jazyk – historie a jiné atd.