Zákon č. 435/2004 Sb. ukládá v § 81 povinnost zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, zaměstnat 4% osob se zdravotním postižením. Právním ustanovením je řečeno že: Zaměstnavatel, který zaměstnává nejméně 25 zaměstnanců by měl do zaměstnání přijmout 1 zaměstnance, kterému byl přiznán statut osoby zdravotně znevýhodněné nebo osoby zdravotně postižené.

Zaměstnavatel, který zaměstnává nejméně 25 zaměstnanců, nemusí vždy zaměstnávat zákonem stanovené povinné procento osob se zdravotním postižením. Někteří zaměstnavatelé nemusí v rámci své pracovní činnosti nalézt vhodného zaměstnance se zdravotním postižením, který by vyhovoval pracovním požadavkům zaměstnavatele. Někteří zaměstnavatele nechtějí, nebo nejsou schopni vytvořit pracovní pozici, na které by mohli zaměstnat osobu se zdravotním postižením.

Zákon o zaměstnanosti stanovuje v § 81 i další způsoby, jak mohou zaměstnavatelé plnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, aniž by museli plnit tuto povinnost zajištěním pracovního poměru. Zaměstnavatelé plní tuto povinnost i následujícími způsoby uvedenými v §81 odst. Písmenem b):

  • b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, 47) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností 48) nebo obecně prospěšnou společností, 49) nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,…

Pokud zaměstnavatel, který má povinnost zaměstnat osobu se zdravotním postižením neplní tuto povinnost výše popsanými způsoby, musí odvést do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Nejdůležitější je:
  • Zaměstnavatele mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, pokud zaměstnávají minimálně 25 zaměstnanců.
  • Zaměstnavatelé nemusí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, ale musí odebírat od určitých subjektů výrobky, nebo služby, nebo jim zadávat pracovní zakázky.
  • Zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a ani neodebírají výrobky, služby atd. odevzdávají státu „určitou finanční pokutu“.